Terug naar Index
 
 
 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden cDGo IT Consultancy

Artikel1 Algemeen
1.1.1.1 De hierboven genoemde vennootschap zal in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden aangeduid als: "verkoper".
1.1.1.2 De contractpartij van de verkoper zal in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden aangeduid als: "koper".
1.1.1.3 In verband met deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden treedt verkoper tevens op als: "leverancier".
1.1.1.4 Waar in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt gesproken van koper dient tevens te worden gelezen "afnemer" althans enige partij die zich jegens verkoper op enige wijze heeft verbonden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1.1.1 De algemene voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op al de door verkoper gedane aanbiedingen,mededelingen en overeenkomsten.
Aan de algemene voorwaarden van de koper komt voor de met verkoper aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van verkoper.
2.1.1.2 Afwijkingen van de toepasselijkheid van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen verkoper en koper zijn overeengekomen.
2.1.1.3 Ingeval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 Opdrachten/offertes/bestellingen/prijs
3.1.1.1 De door verkoper opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn en zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
3.1.1.2 In publicaties aangegeven prijzen en / of kortingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde worden gewijzigd.
3.1.1.3 Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend in het bijzonder voor wat betreft de levertijd, prijsstelling, leverbaarheid en uitvoering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Elke prijsopgave is gebaseerd op het moment der opgave gehanteerde prijzen. Mochten deze na bedoeld moment wijziging ondergaan, dan behoudt verkoper zich het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen; in het bijzonder bij een eventuele verhoging van rechten en accijnzen, ingeval de toeleverancier een prijsverhoging doorvoert of ingeval de valutakoersen zich wijzigen, Indien de oorspronkelijke prijs wordt verhoogd met meer dan twintig procent, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen 5 werkdagen nadat verkoper de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
3.1.1.4 Opdrachten kunnen voorzien van een handtekening van een bevoegde persoon, aan verkoper opgegeven worden. Verkoper mag er bij het toezenden van een faxopdracht door koper vanuit gaan, dat de betreffende handtekening op de faxopdracht van een bevoegd persoon afkomstig is, tenzij ter zake tussen verkoper en koper voorafgaand schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
3.1.1.5 Bij de opdracht kan de verkoper van koper een bedrag ter grootte van de verkoopprijs als vooruitbetaling vorderen.
3.1.1.6 Iedere opdracht dient te zijn vergezeld van voldoende informatie teneinde de verkoper in staat te stellen onmiddellijk tot de uitvoering van de opdracht over te gaan. Door de verkoper verstrekte monsters dienen franco aan de verkoper te worden teruggezonden uiterlijk binnen een maand na de beschikbaarstelling daarvan.

Artikel 4 Betaling
4.1.1.1 Betaling dient contant te worden gedaan, tenzij door de koper schriftelijk toestemming wordt verleend tot (eenmalige) incasso.
4.1.1.2 Indien (eenmalige) incasso niet mogelijk blijkt c.q. wordt gestorneerd, wordt de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Voor deze herinnering wordt de koper een bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van fl. 25,- terwijl een betalingstermijn van 7 dagen wordt verleend. Bij gebreke van ontvangst wordt de koper een aanmaning gezonden met aanzegging van rente en buitengerechtelijke kosten. De betalingstermijn na aanmaning bedraagt 5 werkdagen.
4.1.1.3 Ingeval een de koper voor de aankoop een factuur met een betalingstermijn wordt toegezegd is deze verplicht het verschuldigde binnen de gestelde termijn te voldoen. Betaling kan geschieden ten kantore van de verkoper dan wel op een door hem aan te wijzen bankrekening.
4.1.1.4 Verzonden fakturen, herinneringen en aanmaningen worden geacht door de koper te zijn ontvangen en zonder protest te zijn behouden, indien de koper niet binnen 7 werkdagen na factuurdatum middels aangetekende brief bij de verkoper heeft gereclameerd naar aanleiding van de betreffende faktuur, herinnering of aanmaning.
Koper is gehouden zelf adreswijzigingen door te geven aan verkoper. Tot het moment dat een adreswijziging is doorgegeven, is verkoper gerechtigd het adres aan te houden opgenomen in de faxopdracht.
4.1.1.5 Bij niet tijdige betaling van een zonder protest behouden faktuur is de koper gehouden een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag aan verkoper te vergoeden, onverminderd het recht van verkoper op vordering van verdere schadevergoeding. Een gedeelte van een maand wordt als gehele maand gerekend.

4.1.1.6 Indien de verkoper bij tekortkoming van de verbintenis door koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te vorderen totaalbedrag met een minimum van fl. 500,00.
4.1.1.7 Verkoper behoudt zich het recht voor om bij twijfel van de kredietwaardigheid van de verkopen uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen en indien de verlangde vooruitbetaling en / of de verlangde zekerheid niet ten genoegen van verkoper wordt verschaft, de levering op te schorten of te weigeren.

Artikel 5 Levertijd en levering
5.1.1.1 Alle door verkoper in aanbiedingen, offertes, bevestigingen en / of contracten opgegeven leveringstermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen mogelijk in acht genomen worden, doch zij kunnen niet als bindend worden aanvaard en overschrijding daarvan levert geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot annulering.
5.1.1.2 Verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen geleden door haar kopers of derden ten gevolge van het niet dan wel te laat leveren van producten.

Artikel 6 Transport
6.1.1.1 Het transport van de door koper van verkoper gekochte zaken wordt door verkoper georganiseerd, zonder dat verkoper voor de keuze van het transport(middel) enige aansprakelijkheid aanvaardt. De transportkosten komen voor rekening van koper.
6.1.1.2 Gedurende het transport draagt verkoper uitsluitend het risico van beschadiging tijdens het transport. Andere risico's dient koper zelf te verzekeren.
6.1.1.3 Indien het vervoer der zaken ten gevolge van verkoper niet toerekenbare oorzaken niet kan doorgaan, is verkoper gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan, zulks onverminderd het recht betaling van de koper te vorderen.
6.1.1.4 Ook indien koper de door verkoper verzonden zaken niet afneemt, worden deze voor rekening en risico van de koper in het magazijn van verkoper opgeslagen. In geval koper de zaken niet binnen de gestelde termijn afneemt, is verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onder de verplichting voor koper de opslagkosten, alsmede de volledige koopprijs van de zaken aan verkoper te voldoen.

Artikel 7 Reclamaties
7.1.1.1 Door de verkoper geleverde zaken dienen door de koper direct na ontvangst te worden onderzocht.
Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden - op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld - als juist erkend.
7.1.1.2 Uiterlijk zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken door de koper bij verkoper schriftelijk te zijn gemeld; bij gebreke daarvan wordt de koper geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.
7.1.1.3 Indien de produkten na de aflevering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel, of gedeeltelijk worden beschadigd of over-verpakt, kunnen de reclamaties niet in behandeling worden genomen.
7.1.1.4 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd na voorafgaand overleg en mits zij zijn vergezeld van een compleet ingevuld retour-advies, een zogenaamd RMA formulier. Wanneer de zending ongefrankeerd geretourneerd wordt behoudt verkoper zich het recht voor deze kosten aan koper in rekening te brengen of het pakket te weigeren.
7.1.1.5 Indien de reclamatie door de verkoper gegrond wordt bevonden, kan de verkoper te zijner keuze de goederen waarop de reclamatie betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de koper de door hem betaalde koopprijs vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de koper op schadevergoeding.
7.1.1.6 Het indienen van een reclamatie ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 8 Garantie
8.1.1.1 Verkoper geeft op de door haar aan koper geleverde zaken de fabrieksgarantie. Verkoper is daarbij slechts gehouden tot het kosteloos vervangen van de zaken.
8.1.1.2 Verkoper acht zich van haar garantieverplichtingen ontheven, indien de koper derden zonder goedkeuring van verkoper werkzaamheden aan het geleverde goed laat verrichten of deze zelf verricht.

Artikel 9 NIET toerekenbare tekortkoming
9.1.1.1 Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
9.1.1.2 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door verkoper redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, in- en exportverboden en bedrijfsstoringen.
9.1.1.3 In geval van niet toerekenbare tekortkoming is verkoper naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien de koper verkoper daartoe schriftelijk aanmaant, is verkoper gehouden zich binnen 5 werkdagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1.1.1 Behoudens voor zover aansprakelijkheid voortvloeit uit het bepaalde in art. 185 boek 6 BW is, de verkoper nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfstoringen en andere onkosten, e.d.), schade als gevolg van persoonlijk letsel, waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke als direct of indirect gevolg van de door de verkoper, vertragingen in of achterwege blijven van leveringen, adviezen, werkzaamheden of diensten, voor de afnemer en/of derden mochten ontstaan.
10.1.1.2 De verkoper is bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte/geleverde goederen en/of installaties niet voldoen aan de wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze goederen en/of installaties.
10.1.1.3 Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is verkopers aansprakelijkheid voor schade te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto faktuurwaarde van de betrokken goederen.
10.1.1.4 Daar verkoper een distributeur van software is, dus geen uitgever, aanvaardt verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor problemen die ontstaan door het millennium.
10.1.1.5 Indien de verkoper een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen verkopers eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

Artikel 11 Zekerheidsstelling, kredietwaardigheid
11.1.1.1 Iedere tussen verkoper en koper aangegane overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende kredietwaardigheid van koper, een en ander ter beoordeling van verkoper.
11.1.1.2 Indien verkoper op het moment van ingaan van voornoemde ontbindende voorwaarde reeds een gedeelte van de overeenkomst heeft geleverd, is koper gehouden het reeds geleverde gedeelte van de zaken binnen drie werkdagen na ontbinding van de overeenkomst voor haar rekening en risico aan verkoper te retourneren.

Artikel 12 Annulering
12.1.1.1 Een tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst kan niet worden geannuleerd door koper, tenzij verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. In geval verkoper schriftelijk met annulering van een overeenkomst instemt, is koper gehouden verkoper direct 40% van de koopsom van de onderliggende order als annuleringskosten te voldoen.
12.1.1.2 Overigens is verkoper te allen tijde gerechtigd een hoger bedrag aan annuleringskosten aan koper te berekenen, indien haar werkelijke schade door de annulering hoger is dan deze 40%. Verkoper dient dit hogere bedrag wel voor annulering van de koopovereenkomst aan koper te hebben medegedeeld, zodat deze kan beslissen al dan niet tot annulering over te gaan.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
13.1.1.1 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke mededeling van verkoper, blijft iedere door verkoper geleverde zaak eigendom van verkoper;
- totdat koper al hetgeen hij aan verkoper is verschuldigd uit hoofde van de aan de levering van de betreffende
zaak ten grondslag liggende overeenkomst heeft voldaan.
- totdat koper al hetgeen hij aan verkoper krachtens overeenkomst verschuldigd ter zake van door verkoper
te zijnen behoeve verrichte werkzaamheden heeft voldaan;
- totdat koper niet langer tekortschiet in de nakoming van enige overeenkomst met verkoper.
13.1.1.2 De eigendom van enige door verkoper aan koper geleverde zaak gaat derhalve pas over op koper op het moment dat hij niets meer aan verkoper verschuldigd is uit hoofde van enige met verkoper gesloten overeenkomst.
13.1.1.3 Koper zal ervoor zorgdragen dat de zaken waarop het in artikel 13.1.1.1 genoemde eigendomsbehoud rust zorgvuldig en als zodanig herkenbaar worden opgeslagen. Koper zal met het oog daarop zorgen voor een in de branche gebruikelijke verzekering.
13.1.1.4 Koper zal op eerste verzoek aan verkoper nauwkeurig vermelden waar de zaken zich bevinden waarop het in artikel 13.1.1.1 genoemde eigendomsvoorbehoud rust en verkoper in staat stellen de zaken terug te nemen indien verkoper zulks nodig acht teneinde haar rechten daarop veilig te stellen. Alle kosten verbonden met het terugnemen van een zaak op grond van dit artikel zijn voor rekening van koper.
13.1.1.5 Koper zal derden die rechten willen doen gelden op zaken waarop het in artikel 13.1.1.1 genoemde eigendomsbehoud rust informeren omtrent het bestaan van het eigendomsvoorbehoud, pogen te voorkomen dat schade ontstaat voor verkoper en verkoper onmiddellijk in kennis stellen van een en ander.

Artikel 14 Ontbinding
14.1.1.1 Overeenkomsten worden geacht zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te zijn zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling zal zijn vereist, vanaf het tijdstip waarop het faillissement en / of de (voorlopige) surseance van betaling van de koper is aangevraagd, dan wel de koper door onder andere beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (een gedeelte) van zijn vermogen verliest.
14.1.1.2 Door ontbinding van de overeenkomst zullen alle vorderingen van verkoper onmiddellijk opeisbaar zijn. Daarnaast behoudt verkoper het recht op volledige vergoeding van de schade die verkoper door de ontbinding lijdt of zal lijden.

Artikel 15 Geschillen
15.1.1.1 Geschillen tussen verkoper en koper zullen, ongeacht de aard daarvan, door de meest gerede partij bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij koper binnen 1 maand nadat verkoper zich op dit beding heeft beroepen, kiest voor berechting door de volgens de wet bevoegde rechter.
15.1.1.2 Op alle overeenkomsten, alsmede op de pre-contractuele fase is Nederlands recht van toepassing.

copyright 2002 cDGo IT Consultancy