Support
separator line

Klik op de downloadknop, om de support tool te downloaden
separator line
 

Alle op deze site voorkomende prijzen zijn incl. 19% BTW.

Artikel 1 Definitie
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Ons/Wij bedrijfsnaam.
- Afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van diensten van
                 deze webshop en opdrachten en orders via deze
                  internetsite doorgeeft en op deze manier een overeenkomst
                 aangaat met ons.
- Begunstigde: De persoon of het bedrijf dat van de klant een artikel ontvangt
                       die dat via ons heeft besteld.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door ons aangegaan met derden via deze webshop. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de Verkoop/ en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen in onze shop en het uitvoeren van de betaling, accepteert de klant de algemene voorwaarden. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten
Alle door of namens ons in dag- of weekbladen, het Internet, brieven gedane aanbiedingen terzake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor ons op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 4 Overmacht
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, dienen wij dit de koper zo snel mogelijk per e-mail bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Wij kunnen in geval van overmacht - na overleg met de klant - de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven belemmerende maatregelen van overheidswege geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van -of werkstakingen of uitsluiting in - het O2r of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren.

Artikel 5 Levering
1. De levering wordt steeds geacht te geschieden via ons bedrijf, tenzij anders is bepaald. In geval van standaard verzending geschiedt het vervoer naar het adres van de begunstigde voor rekeningen en risico van O2r. Voor zendingen met een waarde van minder dan 75 euro wordt een extra verzekering aangeboden. Indien deze keuze niet wordt gemaakt zal bij vermissing een nieuwe zending worden verzorgd door ons. Een 2e zending zal in dat geval geschieden per aangetekende of verzekerde verzending. De productkosten zijn voor rekening van o2r, de verzendkosten worden door de begunstigde betaald. Bij alle andere mogelijkheden van verzenden is het risico voor O2r. O2r zal bij vermissing in dat geval altijd een onderzoek laten in stellen door TNT Post. De uitkomst van dit onderzoek is bindend voor beide partijen.
2. Het middel van verzending van de bestelling wordt door ons gekozen. Wij zullen voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen dat aan ons opzet of grove schuld te verwijten valt.
3. Overeengekomen leveringstijden zullen door O2r zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt ons niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
4. Wanneer de levering zonder opgaaf van reden meer dan één week later wordt bezorgd dan overeengekomen, kunnen wij besluiten de verzendkosten aan de afnemer te crediteren. Dit zal per situatie beoordeeld worden.
5. Wij behouden ons het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de klant nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de klant ten gevolge van het niet leveren.

Artikel 6 Betaling
1. U kunt op de volgende manieren uw bestelling al dan niet direct afrekenen op onze site:
    - Paypal
    - Ideal
    - Contant bij afhalen
    - Onder rembours
    - Vooruit betaald op gironummer
2. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan klant, geschieden direct op de site (zie sub 1a) of door overschrijving op ons bankrekening nummer.
3. Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling of stornering van betaling, komen voor rekening van de klant alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die wij in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het order bedrag met een minimum van 50 euro, dit alles exclusief omzetbelasting.

Artikel 7 Eigendom
1. Alle geleverde producten blijven eigendom van ons totdat deze volledig zijn betaald.

Artikel 8 Klachten
1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende producten.
2. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail te worden gemeld aan ons.
3. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
4. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 9 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.
3. Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.
4. Alle geschillen (ook die slecht door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen ons en een in het buitenland gevestigde klant gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar O2r gevestigd is.

Artikel 10 Persoonsgegevens
1. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Ook krijgt u door het achterlaten van uw gegevens geen reclame bezorgd krijgen per post, e-mail of telefoon, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
2. Onze privacy statement is van toepassing.

separator line
separator line Ga verder separator line